Корпоративно управување

Kraš, како деловен субјект кој делува и го развива своето работење на хрватскиот и странските пазари, е свесен за важноста на одговорно и етички втемелено однесување на деловните субјекти како неопходен предуслов за развивање на квалитетни односи и лојална конкуренција помеѓу деловните партнери, како и за ефикасно функционирање на пазарот и интеграција на хрватското министерство во меѓународните текови.

Dokumenti
Kodeks korporativnog upravljanja Kraš pdf 102.3 kB